نمایش کالاهای موجود
انبارها: نوع محصول: ×   خشکبار و حبوبات


نام محصول: Shahsavand
جو_پرک
توضیحات:
آیتم #: b4b1cf1d-996b-4293-8f8f-aadce798cec1
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 25,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
جو_پوست_کنده
توضیحات:
آیتم #: 9ee0e35f-a3f3-478d-a1d0-b9d35bb53978
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 28,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
دال_عدس
توضیحات:
آیتم #: 6a982646-c588-4809-be13-a62284f16ab0
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 108,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
لپه
توضیحات:
آیتم #: 88eb606c-cbb4-40ac-82f9-e76a018d172e
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 148,500 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
لوبیا_چیتی
توضیحات:
آیتم #: 7e65c629-17fe-4a86-9527-7236484a7b82
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 164,500 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
لوبیا_سفید
توضیحات:
آیتم #: c07cedc1-6a4e-43db-914e-b8c6c7c8c4eb
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 130,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
لوبیا_قرمز
توضیحات:
آیتم #: 7de5e7fe-941d-4fad-a5be-7be993c60f5a
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 137,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید