نمایش کالاهای موجود
انبارها: نوع محصول: ×   چای کیسه ای


نام محصول: Shahsavand
تی_بگ_خارجه_ساده_نسل_سوم_25_عددی
توضیحات:
آیتم #: ad4dd8c9-a489-405b-b857-5ec6660c2b88
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 43,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
تی_بگ_خارجه_سبز_نسل_سوم_25_عددی
توضیحات:
آیتم #: b775972d-1a32-4879-81c9-175db6b9bafe
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 54,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
تی_بگ_خارجه_عطری_نسل_سوم_25_عددی
توضیحات:
آیتم #: 03593713-0e82-48ba-aee9-f509072dc638
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 44,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
تی_بگ_زعفرانی_20_عددی
توضیحات:
آیتم #: 67470b5b-228f-4dec-8f36-3fd8cc7c4521
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 150,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
تی_بگ_میکس
توضیحات:
آیتم #: 5b1b4755-3d95-457a-b4d9-6ab50e74742f
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 260,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
چای_کودک_پسرانه
توضیحات:
آیتم #: 61bbecf3-4256-4383-87c8-6ac5a8985f2d
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 160,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
چای_کودک_دخترانه
توضیحات:
آیتم #: 36ac2b1c-50ae-4e82-a526-451db6964ab0
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 160,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
چای_میوه_ای_توت_فرنگی
توضیحات:
آیتم #: 4216103b-f6af-424d-8d8c-b6861b51cbe0
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 80,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
چای_میوه_ای_سیب
توضیحات:
آیتم #: 001e5b91-339f-4cf3-9d71-cdfd1e48e9a9
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 80,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
چای_میوه_ای_لیمو
توضیحات:
آیتم #: 98980ade-1d60-4ecf-80f1-7b2850f19ddc
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 80,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: Shahsavand
چای_میوه_ای_هلو
توضیحات:
آیتم #: 09c23c8d-d15e-4b8b-8caa-9b50b49d013a
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 80,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید