نمایش کالاهای موجود
انبارها: نوع محصول: ×   دمنوش


نام محصول: از (Oz)
چای_ترش
توضیحات:
آیتم #: 78a1393a-24de-4435-9bca-60ba06309375
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 135,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: از (Oz)
چای_دارچینی
توضیحات:
آیتم #: 62b3da05-3449-4cd4-a502-9810c6c2a67a
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 135,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: از (Oz)
چای_زعفرانی
توضیحات:
آیتم #: 34aabb83-59e3-4446-9074-b9ee08049239
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 188,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: از (Oz)
چای_سبز_لیمو_عسل
توضیحات:
آیتم #: 6ac0e661-c659-4f34-b277-23b99ffa6421
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 135,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: از (Oz)
چای_سبز_و_به_لیمو
توضیحات:
آیتم #: 6e6c33fc-2ec4-4d03-87a8-da8c37165607
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 135,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: از (Oz)
چای_سبز_و_گل_محمدی
توضیحات:
آیتم #: 190fca7d-bfc8-4f2e-aba7-d49167fa4383
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 135,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: از (Oz)
چای_سفید
توضیحات:
آیتم #: 3f7f59ac-5800-4411-aa03-1721d6a3a2e4
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 188,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: از (Oz)
چای_سیاه_و_هل
توضیحات:
آیتم #: b9da21c9-f8fe-4d3a-a882-259c3d2ddeaa
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 135,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: از (Oz)
دمنوش_آرامش
توضیحات:
آیتم #: 1676ad1c-327c-4735-bcc5-5816d8f73794
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 135,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: از (Oz)
دمنوش_انرژی_زا
توضیحات:
آیتم #: 327efb1d-dc74-4e14-8a38-d57d4ae84394
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 188,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: از (Oz)
دمنوش_آویشن
توضیحات:
آیتم #: 84af9524-b9bc-41f2-8c6e-a74b147d526d
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 135,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید
نام محصول: از (Oz)
دمنوش_بابونه
توضیحات:
آیتم #: 48292445-d639-4e3b-b11a-7f4205d6e28d
نوع بسته بندی: تک (1 عددی)  - 0 گرمی

قیمت مصرف کننده: 135,000 ريال
سفارش:
سفارش خرید