جزئیات خبر
Drag a column header and drop it here to group by that column
تاریخ انتشارنوع خبرعنوان خبر
 • NoFilter
 • Contains
 • DoesNotContain
 • StartsWith
 • EndsWith
 • EqualTo
 • NotEqualTo
 • GreaterThan
 • LessThan
 • GreaterThanOrEqualTo
 • LessThanOrEqualTo
 • Between
 • NotBetween
 • IsEmpty
 • NotIsEmpty
 • IsNull
 • NotIsNull
 • Custom
1397/08/07
سیستم
راه اندازی بخش های سایت جدید
2,271

اعضا محترم خانواده بزرگ بازاریابان خاک اهورایی

سلام

اختراما بدینوسیله ترتیب راه اندازی بخش های مختلف سایت جدید را در زیر اعلام میدارد، شایسته است در صورت رویت هر گونه خطا و یا پیشنهادی برای بهتر دیده شدن و خدمات رسانی بهتربا ما تماس بگیرید:

 1. راه اندازی بخش ثبت نام 
 2. راه اندازی فروشگاه
 3. راه اندازی گزارشات شبکه ای
 4. راه اندازی صندوق پیام
 5. راه اندازی بخش خدمات
 6. بهینه سازی سایت
 7. همایش جشن سایت جدید