طرح درآمدزایی

طرح درآمد زایی چهارم

دست جدا شونده (Breakaway)

در این طرح درآمد زایی درصورتیکه فروش هر یک از نفرات مستقیم شما به بیش از 16180 امتیاز برسد، به آن دست ، دست جدا شنونده گفته می شود. و 7% امتیاز فروش آن دست به شرح زیر به سه قلک ریخته خواهد شد.

قلک خاک اهورایی
10% کل امتیاز فروش
قلک سازمان فروش
15% کل امتیاز فروش
قلک مدیریت
75% کل امتیاز فروش