تفاضل حجمی

طرح درآمد زایی سوم

تفاضل حجمی

تعاریف

در این پورسانت ابتدا باید امتیاز فروش بازاریاب را محاسبه کرد، این محاسبه حاصل جمع فروش شخصی خود بازاریاب به اضافه فروش هر یک از سازمان های فروش می باشد. سپس امتیاز طبق جدول امتیاز محاسبه میشود. سپس به میزان تفاضل میان امتیاز هریک از سازمان های فروش با امتیاز بازاریاب از حجم فروش آن سازمان پورسانت تخصیص داده خواهد شد.

در صورتیکه مجموع پورسانت های پرداختی در این طرح بیش از 7 درصد باشد مازاد برآن با ضریب صفر محاسبه خواهد گردید

  • امتیاز محصول: قیمت محصول بدون ارزش افزوده ضرب در ضریب محصول تقسیم بر 10000
  • جدول امتیازی:
از امتیاز فروش تا امتیاز فروش رتبه
300 600 1
601 1000 2
1001 2000 3
2001 4000 4
4001 7000 5
7001 11000 6
11001 16180 7

مثال:شما برای به دست آوردن رتبه 1 می بایست مجموع امتیاز خرید شما و زیر مجموعه شما می بایست بین 300 الی 600 باشد.

در این طرح درآمد زایی شما به نسبت تفاضل رتبه به دست آمده توسط خود و رتبه هر یک از نفرات مستقیم خود عددی را بدست خواهید آورد که این عدد درصد سهم شما از کل حجم امتیاز فروش نفر مستقیم و کل مجموعه ایشان خواهد بود
برای مثال درصد سهم شما از هریک از نفرات مستقیم خود را تصویر زیر مشخض است.