قلک خاک اهورایی

درآمد از قلک خاک اهورایی

بررسی و برداشت از قلک خاک اهورایی

قلک خاک اهورایی: این قلک محلی برای پس انداز بخشی از فروش می باشد که جهت حمایت از خرده فروشی می باشد.

  • ورود امتیاز :
    • 1.618% کل امتیاز فروش شرکت
    • X% مابه التفاوت بخشی از تفاضل حجمی تا 7% کل امتیاز طبق جدول سهم قلک
  • خروج امتیاز :
    • میزان فروش شخصی شما به نسبت کل فروش شرکت با احتساب ضریب مدیریت برابر درصد سهم شما از این قلک می باشد.

مابه التفاوت امتیاز درصد قلک خاک اهوریی درصد قلک سازمان فروش درصد قلک مدیریت
7 100 0 0
6 90 10 0
5 80 20 0
4 70 20 10
3 50 30 20
2 40 30 30
1 30 30 40
0 20 30 50