قلک مدیریت

درآمد از قلک مدیریت

بررسی و برداشت از قلک مدیریت

قلک مدیریت: این قلک محلی برای پس انداز بخشی از فروش می باشد که جهت حمایت از لیدر ها می باشد.

  • ورود امتیاز :
    • 2% کل امتیاز فروش شرکت
    • X% مابه التفاوت بخشی از تفاضل حجمی تا 7% کل امتیاز طبق جدول سهم قلک
  • خروج امتیاز :
    • مجموع (تعداد سازمان جدا شونده* میزان فروش سازمان جدا شونده) تقسیم بر کل تعداد سازمان جدا شونده* میزان فروش سازمان جدا شونده

مابه التفاوت امتیاز درصد قلک خاک اهوریی درصد قلک سازمان فروش درصد قلک مدیریت
7 100 0 0
6 90 10 0
5 80 20 0
4 70 20 10
3 50 30 20
2 40 30 30
1 30 30 40
0 20 30 50