قلک سازمان فروش

درآمد از قلک سازمان فروش

بررسی و برداشت از قلک سازمان فروش

قلک سازمان فروش: این قلک محلی برای پس انداز بخشی از فروش می باشد که جهت حمایت از شبکه سازان می باشد.

  • ورود امتیاز :
    • 0.382% کل امتیاز فروش شرکت
    • X% مابه التفاوت بخشی از تفاضل حجمی تا 7% کل امتیاز طبق جدول سهم قلک
  • خروج امتیاز :
    • مجموع (تعداد سازمان فروش دارای امتیاز* امتیاز هر سازمان فروش) تقسیم بر کل تعداد سازمان فروش دارای امتیاز * امتیاز هر سازمان برابر درصد سهم شما از قلک سازمان فروش

مابه التفاوت امتیاز درصد قلک خاک اهوریی درصد قلک سازمان فروش درصد قلک مدیریت
7 100 0 0
6 90 10 0
5 80 20 0
4 70 20 10
3 50 30 20
2 40 30 30
1 30 30 40
0 20 30 50