خرده فروشی

طرح درآمد زایی اول

خرده فروشی

در این طرح درآمد زایی 9% امتیاز محصول بعنوان تخفیف خرید از شرکت برای بازاریاب منظور می گردد و برروی فاکتور اعمال می گردد.

نحوه محاسبه:

  • قیمت روی جلد محصول ضرب در 1.09 می شود تا قیمت خالص کالا (بدون مالیات) به دست آید.
  • سپس مبلغ به دست آمده ضرب در ضریب و تقسیم بر 10000 می شود و از این روامتیاز محصول به دست خواهد آمد.
  • امتیاز محصول در 9% ضرب می شود . پس از آن در 10000 ضرب میشود و مبلغ به دست آمده از خالص کالا کسر می گردد.

مثال

* در این مثال سه محصول به ارزش 100 هزار تومان و با ضرایب مختلف نشان داده شده است.
ردیف کد محصول نام محصول قیمت واحد ضریب امتیاز واحد تخفیف قابل پرداخت
1 #1234567 محصول شماره 1 917,431 1 91.7431 82,568 834,863
2 #1234568 محصول شماره 2 917,431 0.5 45.87155 41,284 876,147
3 #1234569 محصول شماره 3 917,431 0 0 0 917,431
جمع کل: 2,628,441
مالیات ارزش افزوده: 236,559
قابل پرداخت: 2,865,000