سود فروش

طرح درآمد زایی پنجم

سود فروش (Share)

در این طرح درآمد زایی 4% از کل امتیاز فروش به شرح زیر به سه قلک ریخته خواهد شد.

قلک خاک اهورایی
1.618% کل امتیاز فروش شرکت
قلک سازمان فروش
0.382% کل امتیاز فروش شرکت
قلک مدیریت
2% کل امتیاز فروش شرکت