چند سطحی (UniLevel)

طرح درآمد زایی دوم

چند سطحی (UniLevel)

در این طرح درآمد زایی در مجموع 20% امتیاز فاکتور زیر مجموعه تا 7 سطح فشرده (Compress) محاسبه شده و در آخر ماه به حساب شما منظور خواهد گردید..

نام سطح درصد دریافتی
سطح اول 5
سطح دوم 3
سطح سوم 2
سطح چهارم 1
سطح پنجم 2
سطح ششم 3
سطح هفتم 4

مثال

با فرض خرید فقط 100 هزار تومان در ماه مفروض است:


هر نفر فقط یک نفر را معرفی کند
نام سطح تعداد در سطح درصد دریافتی مبلغ دریافتی به تومان
سطح اول 1 5 50,00
سطح دوم 1 3 3,000
سطح سوم 1 2 2,000
سطح چهارم 1 1 1,000
سطح پنجم 1 2 2,000
سطح ششم 1 3 3,000
سطح هفتم 1 4 4,000
هر نفر فقط دو نفر را معرفی کند
نام سطح تعداد در سطح درصد دریافتی مبلغ دریافتی به تومان
سطح اول 2 5 10,000
سطح دوم 4 3 12,000
سطح سوم 8 2 16,000
سطح چهارم 16 1 16,000
سطح پنجم 32 2 64,000
سطح ششم 64 3 192,000
سطح هفتم 128 4 512,000
هر نفر فقط سه نفر را معرفی کند
نام سطح تعداد در سطح درصد دریافتی مبلغ دریافتی به تومان
سطح اول 3 5 15,000
سطح دوم 9 3 27,000
سطح سوم 27 2 54,000
سطح چهارم 81 1 81,000
سطح پنجم 243 2 486,000
سطح ششم 729 3 2,187,000
سطح هفتم 2187 4 8,748,000
هر نفر فقط چهار نفر را معرفی کند
نام سطح تعداد در سطح درصد دریافتی مبلغ دریافتی به تومان
سطح اول 4 5 20,000
سطح دوم 16 3 48,000
سطح سوم 64 2 128,000
سطح چهارم 256 1 256,000
سطح پنجم 1024 2 2,048,000
سطح ششم 4096 3 12,288,000
سطح هفتم 16384 4 65,536,000