اطلاعات محصولی
ادوات تبلیغاتی وآموزشی
821001# تکی
موجودی:0

بارکد محصول
پروانه ساخت: -

مدت زمان مصرف:0 روز

نام نویسنده:  یان بارکلی-زو دان-فیلیپ هولروید

نام مترجم: دکتر عبدالحمید ابراهیمی-امید مهدیه


بخش اول- بسته آموزشی

فصل اول: توسعه محصولات: مفاهیم و محتوا
فصل دوم: روند های موجود در توسعه محصولات جدید
فصل سوم: مسائل راهبردی در بهبود عملکرد NPD
فصل چهارم: ارزیابی عملکرد توسعه محصولات جدید
فصل پنجم: بهبود عملکرد توسعه محصولات جدید
بخش دوم - کاربردهای عملی
فصل ششم: کاربردراهبرد NPD
فصل هفتم:اندازه گیری عملکرد توسعه محصولات جدید
فصل هشتم: بهبود عملکرد توسعه محصولات جدید در عمل
بخش سوم- روش ها و ابزارهای ارزیابی ATM
فصل نهم:روش ها و ابزار های ارزیابی ATM
فصل دهم-CDنرم افزار: نمودار های ATM و NPD
بخش چهارم- مطالعات موردی
فصل یازدهم: مطالعات موردی
بخش پنجم-اسامی و آدرس نهادها و سازمانهای مرتبط با توسعه محصولات جدید
فصل دوازدهم: اسامی و آدرس نهادها و سازمانهای مرتبط با توسعه محصولات جدید
پیوست ها


لازم بذکر است که طبق قانون محصول فوق خارج از طرح درآمد زایی شرکت و بدون امتیاز در اختیار شما اعضا محترم خانواده بزرگ خاک اهورایی قرار خواهد گرفت.