شرح خبر

نمودار رشد ماهیانه
سایت ( 1399/09/26 )

راه اندازی نمودار رشد روزانه

سیستم محاسبه رشد روزانه فعال گردید، این سیستم در زمان انتشار این خبر در حال محاسبه روز ۱۶ آذر قرن حاضر بود. با کمی صبوری این سیستم به روز میگردد.